Kp{u rrutu~yu

Xpz~p uu}~y {|q S{yz{s ~yruyup

Htprrzu y tq wp|rp r pz~z uu}~yy {|qu S{yz{s ~yruyup.

Rpt? (, y|y ? p?) ~y { yxu~y ~{z pz~z uu}~yy, ryt ptyy~~s yp|p tz xu|u~s p (} By{yuty t| us tup|uz). X|u~ ~pus {|qp, Rpt?-q ~{y, yxp ptyyy.

Ou~ t~ yxp Rpt? tpwu t| ~ur, y qtu |w~uu t| tsy. x~p y|y rr us tp rp} yz p~ z}p ~p}u{ ~{s qpxp }|u~yy. Py~ pyu r }uyyy ~uyxru~z {| p} uqu y~uu~.

M qypu} r}uu r rz |ry~u t~ r ~utu|~y{ y ut r Vp{y~p ~p {p}u K}pq. E|y r xpy~uurp~ ~p}, tprpzu yzy y }u ~p tuu|~ qux q~yrp~y wp|zp, y } qtu} pxr|u{p rp tz xu|u~s p y ~{y ptyy~~ |ptuz.

@tu |u{~~z r|u ?contact (xp}u~y--qp{z) ut-sadoubu.org